|  Log ind
  Søg/Ujaruk/Search
Kalaallisut
GA   Referat nr. 3 - 2011

Referat af mødet i BHRT afholdt i Sisimiut tirsdag den 7. Juni 2011

 
I Brancheudvalgsmødet deltog følgende medlemmer:
Helge Tang (HT), formand
Erik Bjerregaard (EB), næstformand (referent)
Anette Lings (AL)
Mads Skifte (MS) isf Anders Stenbakken (afbud)
Følgende havde meldt afbud:
Karsten Klausen,
Søren Lyberth
Anders Stenbakken
 
1) Godkendelse af dagsorden
HT bød velkommen og konstaterede at der ingen bemærkninger var til den tilsendte dagsorden.           
2) Opfølgning af referat fra BHRT udvalgsmøde i Nuuk den 30.3.2011
Referatet er godkendt uden kommentarer. Det blev henstillet, at sekretariatet efter godkendelse af dagens mødereferat udsender et Nyhedsbrev samt tilsender de fra 2011 gældende Klassifikationsvil-kår for hoteller samt de fra år 2012 reviderede Klassifikationsvilkår for konferencesteder.
3) Orientering fra bestyrelsen og 4) Møder med Naalakkersuisut og Politimesteren
Begge dagsordenpunkter blev behandlet under et:
HT anmodede sekretariatet om at tilsende medlemmerne resumé af referater fra den 21.12. 2010 og senest den 11.4.2011 fra møder afholdt med Selvstyret og Politimesterembedet begge omhandlende ”salg og udskænkning af alkohol ” i forbindelse med lejlighedsbevillinger administreret af kommu-nerne ifm halfester. BHRT ønsker ikke en stramning af alkohollovgivningen, men alene at sætte fokus på hvor forskelligt kommunerne administrerer disse bevillinger. Fx er lovgivningen vedr. 15 åriges adgang med en voksen ikke målrettet nattelivet, men alene at de kan deltage i spisning på restauran-ter. AL orienterede om at Qeqqata Kommunia skriftligt havde reageret overfor restauranter i Sisimiut efter en klage fra uddannelsesstederne i Sisimut, hvor man ikke fandt det passende med direkte reklameophæng for billig spiritus. AL vil følge HT`s anbefaling om at lade sagen dø i stilhed.
HT orienterede om det netop afholdte møde i Klassifikationsnævnet, hvor Inspektør Finn Jensen fra Horesta aflagde rapport om inspektionsbesøgene på hoteller og konferencesteder. Alle hoteller omfat-tet af ordningen har uændret det samme antal stjerner. Det samme gælder de steder hvor konference-faciliteter klassificeres, og her er der en tilgang nemlig Katuaq i Nuuk, der nu har tre stjerner, hvilket er det mindste antal, og hvor fem stjerner er det højeste.
EB oplyste kort om lokalafdelingen i Ilulissats initiativ med fokus på de nødlidende håndværksmestres situation i byen. Pressen har dækket godt op, og Kommunalbestyrelsen har overfor Tekniskforvaltning stillet krav om betydeligt hurtigere sagsbehandling af byggetilladelser samt arealansøgninger.
5) Orientering om emballageregulativet
Karsten og Helge holder liv i dialogen med Selvstyret i gang., men senest er et aftalt møde blevet udsat. BHRT anbefaler en modificeret svensk model vedr. dåsehåndteringen. Grønland er endog ikke kommet i gang med en såkaldt livscyklusanalyse af dåser henkastet i naturen, imidlertid findes der udenlandske undersøgelser af sammen, som man kan støtte sig til.
6) Forslag om en stramning af gældende BHRT regelsæt for afbestillingsvilkår
Det blev besluttet at stramme disse vilkår fra 6 til 9 uger hvor et arrangement (kursus, konference og andet større arrangement på et hotel) kan afbestilles før startdatoen vederlagsfrit. Endvidere vil følgen-de nu være gældende for arrangementer der bookes med start fra 1. Januar 2012:
Aflysning senere end 9 uger før startdato betales 25 % godtgørelse (tidligere 6 uger)
Aflysning senest 6 uger før startdato betales 50 % godtgørelse (tidligere 4 uger)
Aflysning senere end 1 uge før startdato betales 100 % godtgørelse (uændret)
Det er desuden et krav til BHRT`s medlemmer, at der sammen med en bekræftelse på en aftale frem-sendes dette ”Grønlandske Regelsæt”. En udeladelse vil være ukollegialt og i værste fald konkurren-ceforvridende. Det er vigtigt, at også Sømandshjemmene gøres opmærksomme på, at disse vilkår skal følges. Skulle der være medlemmer, der ikke vil følge disse vilkår, så må de gøre gældende overfor sekretariatet, om hvorfor de vil undtages. Sekretariatet vil tilpasse regelsættet, der allerede foreligger både på grønlandsk, engelsk samt dansk og tilsende den aktuelle udgave til medlemmerne ledsaget af et følgebrev hvoraf det også skal fremgå, at medlemmerne har pligt til at anvende regelsættet. En reminder om regelsættet kan passende udsendes kort før årsskiftet.
7) Uddannelse og kursus
AL efterlyser kurser på serviceområdet og foreslår endvidere, at disse kan gøres decentralt, og spørg-er samtidig om dette skal ske ved INUILIs initiativ. Mødets deltagere rettede her en henstilling til sekre-tariatet om at tilgodese BHRT med relevante uddannelsestilbud. I det store og hele er det udvalgets indtryk, at GA alt overvejende udbyder kurser, der henvender sig til de øvrige områder under GA. MS oplyser at Handelsskolerne måske er interesserede i at arbejde sammen med GA om kursustilbud til branchen, da det ikke er realistisk at INUILI pt kan løfte flere (kursus)opgaver. Det ideelle er, at kurser kan afvikles i samme forløb men med decentrale placeringer.
HL orienterede om at Hotel- og Turismeassistentuddannelsen omlægges og får et andet navn (Recep-tions- og Turismeassistent?). Receptionistuddannelsen er forkortet til en varighed af 2,5 år, og er pt under revision.
8) Eventuelt
Næste møde afholdes på HHE i Nuuk den 26. September sidst på dagen.
 Udskriv   
Grønlands Arbejdsgiverforening  |  Jens Kreutzmannip Aqq. 3  |  Postbox 73  |  3900 Nuuk  |  Tel. 32 15 00  |  Fax. 32 43 40